1764, Frederik V, 24 skilling, 1++

1764, Frederik V, 24 skilling, 1++

950,00 DKK

stk.